Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


118.0640.51.2017
 

OGŁOSZENIE  
Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie:
naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

 

Termin składania wniosków: od 31 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Termin rejestracji projektów w UJ CM: 8 września 2017 r.

Dokumentacja konkursowa: https://cppc.gov.pl/

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach prowadzonego konkursu możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na projekty, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki. Wspierane projekty powinny charakteryzować się systemowym podejściem do cyfrowego udostępniania zasobów, uwzględniającym:

  • wymiar sprzętowy i technologiczny: tworzenie repozytoriów oraz innych rozwiązań z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej służących udostępnieniu i wykorzystaniu zasobów,
  • wymiar treściowy: udostępnianie i przygotowanie do udostępnienia zasobów,
  • wymiar kompetencyjny: obejmujący podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych zarówno         w udostępnianie, jak i ponowne wykorzystanie zasobów, a także budowanie świadomości na temat znaczenia ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego jako działania prorozwojowego.

Priorytetowo będzie traktowane udostępnianie zasobów w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, oraz przy zapewnieniu interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, będącymi repozytoriami danych publicznych. Istotne będzie także zagadnienie uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich i patentowych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 4 mln PLN natomiast maksymalna wartość nie może przekroczyć 50 mln EUR. Możliwe do uzyskania dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowanych.

Jednym z warunków uczestnictwa w konkursie jest publiczna prezentacja założeń projektu, z której raport zostanie załączony do wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo, zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Nabór wniosków trwa od 31 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. W Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum wnioski składane są za pośrednictwem Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej. Z uwagi na warunki konkursu, w tym konieczność opracowania studium wykonalności, jednostki powinny zgłosić chęć udziału w naborze najpóźniej do dnia 8 września 2017 r. Zgłoszenia następują poprzez złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszenia Projektu, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej http://www.dawp.cm-uj.krakow.pl/.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa http://cppc.gov.pl/.

Wszelkich informacji nt. konkursu udzielają pracownicy Sekcji Programów Międzynarodowych DAWP (tel.: 512 749 635, 506 836 986, e-mail: spm@uj.edu.pl).

 

Zachęcam do składania wniosków

prof. dr hab. Marek Sanak Data aktualizacji:  22.08.2017
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót