Ogłoszenie


wersja do wydruku

Prorektor UJ CM w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego


Kraków, 13 lipca 2017 r.

121.1101.1.2017

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego,
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.) kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:              

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
  a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 5. koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora na najbliższe 6 lat (max. 4 strony A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,15);
 6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 8. oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ? zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922).

 

Podania wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listem poleconym w terminie do 1 września 2017 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum, Dział Kliniczny, pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków w zaklejonych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie".

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w Dziale Klinicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum, pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 26 września 2017 r., ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub telefonicznie.

 

 

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

 Data aktualizacji:  14.07.2017
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót