Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 2/2017 zawierający wykaz istotnych aktów prawnych


Kraków, dnia 13 lipca 2017 roku

126.0221.2.2017

 

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM
nr 2/2017

zawierający wykaz istotnych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które weszły w życie w okresie od 16 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. związanych z działalnością Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

 

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Dz.U. 2017 poz. 279

 

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Dz.U. 2017 poz. 271

 

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Dz.U. 2017 poz. 256

 

 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Dz.U. 2017 poz. 304

 

 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji

Dz.U.2017 poz. 311

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

Dz.U.2017 poz. 333

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U.2017  poz.357

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022

Dz.U.2017  poz.458

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny

Dz.U.2017  poz.459

 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

Dz.U.2017  poz.490

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

Dz.U.2017  poz.511

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Dz.U.2017  poz.516

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

Dz.U.2017  poz.537

 

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Dz.U.2017  poz.543

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Dz.U.2017  poz.550

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dz.U.2017  poz.570

 

 1. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Dz.U.2017  poz.599

 

 1. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dz.U.2017  poz.659

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

Dz.U.2017  poz.729

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dz.U.2017  poz.736

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Dz.U.2017  poz.749

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

Dz.U.2017  poz.756

 

 1. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Dz.U.2017  poz.767

 

 

 1. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Dz.U.2017  poz.804

 

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Dz.U.2017  poz.822

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Dz.U.2017  poz.832

 

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Dz.U.2017  poz.847

 

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Dz.U.2017  poz.873

 

 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

Dz.U.2017  poz.877

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.2017  poz.880

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U.2017  poz.882

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

Dz.U.2017  poz.894

 

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dz.U.2017  poz.986

 

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Dz.U.2017  poz.1000

 

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Dz.U.2017  poz.1015

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Dz.U.2017  poz.1044

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania, sposobu oznaczania i monitorowania komórek, tkanek i narządów

Dz.U.2017  poz.1104

 

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

          Dz.U.2017  poz.1221

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Dz.U.2017  poz.1225

 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

          Dz.U.2017  poz.1251

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego

Dz.U.2017  poz.1257

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dz.U.2017  poz.1279

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dz.U.2017  poz.1311

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2017  poz.1318

 

 1. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.

M.P. 2017, poz. 238

 

 1. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

M.P. 2017, poz. 582

 

 

 1. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dziennik Urzędowy MNiSW rok 2017, poz. 6

 

 1. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 marca 2017 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

Dziennik Urzędowy MNiSW rok 2017, poz. 10

 

 1. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2017 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

Dziennik Urzędowy MNiSW rok 2017, poz. 12

 

 1. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2017 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dziennik Urzędowy MNiSW rok 2017, poz. 13

 

 1. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2017 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w latach 2016-2018 w wyniku zmiany decyzji

Dziennik Urzędowy MNiSW rok 2017, poz. 14

 

 1. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dziennik Urzędowy MNiSW rok 2017, poz. 15 Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Zespół Radców Prawnych UJ CM 
 Zamieścił:  Anna Kruk 

Powrót