Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu                                                           
                                                                                                                           
                                                                  Kraków, dnia 03 lipca 2017 r.

124.1101.101.2017

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
WYKŁADOWCY

w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, a także posiadanie tytułu zawodowego magistra uzyskanego na kierunku pedagogika – specjalność: edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe;
- doświadczenie w pracy ratownika medycznego;
- posiadanie kursów specjalistycznych: ACLS, PALS;
- zatrudnienie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego przez okres co najmniej pięciu lat w Uniwersytecie lub co najmniej siedmiu poza nim oraz pozytywna ocena dotychczasowej pracy dydaktycznej;
- biegła znajomość języka obcego;
- pozytywna opinia kierownika Zakładu w/wym. jednostki a także w przypadku posiadania – opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora, informacje o perspektywach uzyskania doktoratu.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12,  pok. 42  następujące  dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomów ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
5. dokument poświadczający posiadanie kursów specjalistycznych,
6. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe i inne kandydata,
7. dokument potwierdzający znajomość języka obcego,
8. informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
9. ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była  przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
10. opinię kierownika Zakładu w/wym. jednostki,
11. oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
12. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych w przypadku wygrania konkursu,
14. oświadczenie  o  znajomości  i  akceptacji  zasad  dotyczących  własności  intelektualnej  i  ochrony  prawnej  dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2017 roku.
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 września 2017 roku.
Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity; Dz. U . z 2016 r. poz. 922 z późn. zm/.

 


                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

  Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót