Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu


                 
                                                                                            Kraków, dnia 03 lipca 2017 r.
124.1101.107.2017


PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na 1 stanowisko
STARSZEGO WYKŁADOWCY
w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego  
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
Wydziału Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842  z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora  nauk medycznych,
-ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarskim,
-ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w opiece zdrowotnej,
- prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki,
- uprawnienia pedagogiczne,
- ukończone  szkolenie w zakresie dydaktyki,
-posiadanie tytułu Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz rozpoczęta specjalizacja z pielęgniarstwa epidemiologicznego,
- ukończone kursy  specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:  ordynowanie leków i wypisywanie recept, szczepienia ochronne,
- posiadanie doświadczenia w zakresie  opieki nad chorymi chirurgicznie i internistycznie,
- posiadanie udokumentowanego zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego przez okres  co najmniej siedmiu lat w Uniwersytecie Jagiellońskim lub co najmniej dziewięciu lat poza nim,
-pozytywna opinia Dyrektora Instytutu i Kierownika Zakładu w/wym. jednostki, a także w przypadku posiadania – opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 42  następujące  dokumenty:

1)  podanie,  życiorys,   kwestionariusz osobowy,
2)  odpis dyplomu doktorskiego,
3)  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
4) odpis dyplomu ukończenia studiów podyplomowych,
5)  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
6) odpis dyplomu szkolenia specjalizacyjnego oraz zaświadczenie o rozpoczętej specjalizacji,
7)  certyfikaty ukończonych kursów,
8) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata/ autoreferatu uwzględniającego najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe i inne kandydata,
9) ocena pracy dydaktycznej potwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
10) opinię  dyrektora instytutu i kierownika zakładu w/w jednostki,
11) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
12)oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
13)oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w wygrania konkursu;
14)oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2017 roku.           
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 września 2017 roku.
Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity: Dz. U . z 2016 r. poz. 922/).

 


                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
 

 Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót