Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu


                 
                                                                                            Kraków, dnia 03 lipca 2017 r.
124.1101.108.2017


PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na 1 stanowisko
STARSZEGO WYKŁADOWCY
w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej 
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
Wydziału Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842  z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora  nauk o zdrowiu,
-ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarskim,
- prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki,
-posiadanie pierwszego stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania pielęgniarstwa,
- ukończony kurs  kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej  Opieki dla pielęgniarek oraz kurs specjalistyczny w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept,
- posiadanie doświadczenia zawodowego w oddziale Pediatrii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz Anestezjologii i Intensywnej Opieki,
- posiadanie udokumentowanego zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego przez okres co najmniej siedmiu lat w Uniwersytecie Jagiellońskim lub co najmniej dziewięciu lat poza nim,
-pozytywna opinia Dyrektora Instytutu i Kierownika Pracowni w/wym. jednostki, a także w przypadku posiadania – opinia
opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 42  następujące  dokumenty:

1)  podanie,
2)  życiorys,
3)  kwestionariusz osobowy,
4)  odpis dyplomu doktorskiego,
5)  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
6)  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
7) dyplom specjalizacji zawodowej,
8) certyfikaty ukończonych kursów,
9) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata/ autoreferatu uwzględniającego najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe i inne kandydata,
10) ocena pracy dydaktycznej potwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
11) opinię  dyrektora instytutu i kierownika pracowni w/w jednostki,
12) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
13)oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
14)oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w wygrania konkursu;
15)oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2017 roku.  
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 września 2017 roku.
Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity: Dz. U . z 2016 r. poz. 922/).

 


                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
  Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót