Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Zdrowia i Środowiska Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu                      Kraków, dnia 03 lipca 2017  r.
124.1101.114.2017
 

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
STARSZEGO WYKŁADOWCY

w Zakładzie Zdrowia i Środowiska
Instytutu Zdrowia Publicznego
na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych (wymagane wykształcenie wyższe: lekarz);
- posiadanie stałego prawa wykonywania zawodu;
- posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz alergologii;
- posiadanie udokumentowanego zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego przez okres co najmniej siedmiu lat na Uniwersytecie Jagiellońskim lub co najmniej dziewięciu lat poza nim;
- dobra znajomość języka obcego;
- pozytywna opinia dyrektora Instytutu oraz kierownika Zakładu w/w jednostki.


Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM , Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 42  następujące  dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu doktorskiego,
5) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6) stałe prawo wykonywania zawodu,
7) odpis dyplomów specjalizacji,
8) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata/autoreferatu uwzględniającego najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe i inne kandydata,
9) ocena pracy dydaktycznej potwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej
z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
10) opinia dyrektora Instytutu oraz kierownika Zakładu w/w jednostki,
11) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
12) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
14) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

        Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 12 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2017 r. 
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 września 2017 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity; Dz. U . z 2016 r. poz. 922 z późn. zm/.


Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót