Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu


                                                               Kraków, dnia 03 lipca  2017 r.
124.1101.95.2017


PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na  1 stanowisko
ASYSTENTA

  w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
Wydziału Nauk o Zdrowiu


Do  konkursu  mogą   przystąpić  osoby,  które  spełniają  wymogi  określone  w  art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z  późn.  zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie  stopnia  naukowego doktora  nauk  o zdrowiu lub otwarty przewód doktorski,
- tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa,
- ukończone studia podyplomowe w dziedzinie badań klinicznych i udział w badaniach klinicznych,
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
- specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego i/lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa
  anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej,
- uprawnienia pedagogiczne,
- doświadczenie dydaktyczne,
- pozytywna opinia Dyrektora Instytutu  i  Kierownika  Zakładu w/w jednostki,  a także  w  przypadku  posiadania opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do  pracy  nauczyciela  akademickiego, a  w przypadku kandydata bez  stopnia naukowego doktora  również informacje o perspektywach uzyskania  stopnia doktora.
  
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 42 następujące  dokumenty:
1)podanie,  życiorys, kwestionariusz osobowy,
2)dyplom ukończenia   studiów   wyższych  wraz  z  suplementem  lub  zaświadczeniem  o   średniej  ocen  uzyskanej   w   toku   studiów   oraz   odpis  dyplomu doktorskiego w przypadku kandydata ze stopnień naukowym doktora    lub zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim,
3) recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
4) zaświadczenia potwierdzające ukończenie  kursów, specjalizacji, studiów podyplomowych i uprawnień pedagogicznych,
5) dokument potwierdzające znajomość języka anielskiego,
6) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
7) ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
8) informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
9) ankietę dotyczącą działalności naukowej,
10) ankietę  dotyczącą  działalności   dydaktycznej,    jeżeli   w   stosunku    do   kandydata    ocena    dydaktyczna  była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
11) opinię Dyrektora Instytutu i Kierownika Zakładu w/w jednostki,
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu,
13) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
14) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
15) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  31 lipca 2017 r.
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 r.
Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity: Dz. U . z 2016 r. poz. 922/).

 

                                                     Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki   Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót