Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Gospodarki Lekiem Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu


                                                                                                                           
                                                                                     Kraków, dnia 03 lipca 2017 r.

124.1101. 134  .2017

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA

w Zakładzie Gospodarki Lekiem
Instytutu Zdrowia Publicznego
na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna (wymagane wykształcenie wyższe: lekarz);
- wysoka ocena pracy doktorskiej;
- biegła znajomość języka obcego;
- posiadanie co najmniej dziesięcioletniego doświadczenia dydaktycznego;
- udział w projektach badawczych;
- członkostwo w towarzystwach naukowych;
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią kierownika zakładu;
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje;
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach;
- pozytywna opinia dyrektora instytutu i kierownika zakładu w/wym. jednostki a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, informacje o perspektywach uzyskania habilitacji.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12,  pok. 42  następujące  dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu doktora, ukończenia studiów wyższych,
5. stałe prawo wykonywania zawodu,
6. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
7. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
8. dokument potwierdzający znajomość języka obcego,
9. informacja o prowadzonych projektach badawczych,
10. informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
11. ankietę dotycząca działalności naukowej,
12. ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była  przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
13. recenzje rozprawy doktorskiej,
14. opinię dyrektora instytutu i kierownika zakładu w/wym. jednostki,
15. oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
16. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
17. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych w przypadku wygrania konkursu,
18. oświadczenie  o  znajomości  i  akceptacji  zasad  dotyczących  własności  intelektualnej  i  ochrony  prawnej  dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2017 roku.  
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 września 2017 roku.
Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity; Dz. U . z 2016 r. poz. 922 z późn. zm/.

 

                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
  Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót