Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu                                                           
                                                                                                                           
                                                                                    Kraków, dnia 03 lipca 2017 r.

124.1101.100.2017

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA

w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, a także posiadanie tytułu zawodowego magistra uzyskanego na kierunku zarzadzanie – specjalność: zarządzanie w jednostkach bezpieczeństwa;
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub wyróżniająca się praca magisterska potwierdzona opinią opiekuna naukowego;
- posiadanie specjalizacji z dziedziny pielęgniarstwa ratunkowego;
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
- posiadanie kursów specjalistycznych: ASL, ACLS, APLS, BLS;
- odbyty staż doskonalący w zagranicznej jednostce ratownictwa medycznego;
- doświadczenie w pracy w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub SOR ewentualnie w lotniczym pogotowiu ratunkowym;
- dobra znajomość języka obcego;
- pozytywna opinia kierownika Zakładu w/wym. jednostki a także w przypadku posiadania – opinia opiekuna naukowego
o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora, informacje o perspektywach uzyskania doktoratu.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12,  pok. 42  następujące  dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu doktorskiego i/lub dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
5. odpis dyplomu specjalizacji,
6. dokument poświadczający posiadanie uprawnień instruktora PRR,
7. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
8. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
9. informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
10. dokument potwierdzający znajomość języka obcego,
11. ankietę dotycząca działalności naukowej,
12. ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była  przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
13. opinię kierownika Zakładu w/wym. jednostki,
14. oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
15. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
16. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
17. oświadczenie  o  znajomości  i  akceptacji  zasad  dotyczących  własności  intelektualnej  i  ochrony  prawnej  dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2017 roku. 
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 września 2017 roku.
Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity; Dz. U . z 2016 r. poz. 922 z późn. zm/.


                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Data aktualizacji:  12.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót