Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim


                       
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
                 W KRAKOWIE                                                                    
124.1101.115.2017                                              Kraków, dnia  07 lipca 2017r.


                                                                                                                               
PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Instytutu Pediatrii
na Wydziale Lekarskim

               Do   konkursu   mogą   przystąpić   osoby, które   spełniają   wymogi określone w   art.109   ustawy z dnia  27.07.2005 r.    Prawo  o  szkolnictwie    wyższym    (tekst   jednolity :   Dz. U.  z  2016r. poz. 1842) oraz  odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie  stopnia   naukowego   doktora  nauk   medycznych lub  w   wyjątkowych   sytuacjach    tytułu zawodowego lekarza 
- posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pediatrii  bądź udokumentowane odbywanie specjalizacji w tym zakresie w końcowym etapie jej realizacji
-czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach
- biegła znajomość języka angielskiego
- doświadczenie w pracy dydaktycznej- umiejętność prowadzenia zajęć również w języku angielskim
-doświadczenie w pracy z pacjentami – pediatria, gastroenterologia - niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego/dla kandydata ze stopniem dr/
- pozytywna opinia kierownika kliniki, dyrektora  instytutu  w/w jednostki  a  także  w   przypadku   posiadania opinia opiekuna  naukowego  o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia  naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania  stopnia doktora Kandydaci   przystępujący  do   konkursu  winni   złożyć  w  Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
- podanie
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem
- stałe prawo wykonywania zawodu
- odpis dyplomu specjalizacji lub udokumentowane jej zaawansowanie
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
- ankietę dotyczącą działalności naukowej
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich
- opinię kierownika kliniki, dyrektora instytutu  w/w  jednostki  a  także  w  przypadku posiadania opinia  opiekuna naukowego    
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do   nadawania  stopnia   doktora  i  doktora habilitowanego  i/lub   dla   potrzeb  utworzenia / prowadzenia kierunku  studiów  wyższych, w  przypadku  posiadania stopnia  naukowego  doktora  i wygrania  konkursu 
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  07 sierpnia 2017r.
( decyduje data wpływu do UJ CM )
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  31 grudnia 2017r.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać  Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych    zawartych  w  mojej  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 roku   o ochronie  danych osobowych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.  poz.922).


                                    Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
  Data aktualizacji:  12.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót