Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym


 
124.1101. 112 .2017                                                     Kraków, dnia  03 lipca 2017 r.


                 
PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na  stanowisko
ASYSTENTA
w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora n. farm. – specjalność biochemia kliniczna lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego magistra analityki medycznej;
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr) lub wysoka ocena pracy magisterskiej (dla kandydata z tytułem mgr);
- posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
- odpowiedni dorobek naukowy w zakresie biochemii klinicznej oraz biologii molekularnej; obejmujący oprócz pracy doktorskiej (dla kandydata ze stopniem dr): publikacje, uczestnictwo w projektach naukowych oraz konferencjach;
- doświadczenie w pracy badawczej, szczególnie praktyczna znajomość metodyki badań w zakresie biochemii oraz biologii molekularnej;
- doświadczenie dydaktyczne pozwalające na samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych z biochemii klinicznej i biologii molekularnej;
- doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi lub gotowość uzyskania takiego doświadczenia;
- udokumentowana znajomość specjalistycznego języka angielskiego;
- silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętność pracy w zespole;
- pozytywna opinia Kierownika Zakładu w/w jednostki, a także w przypadku posiadania – opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora, również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.
     Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, uwzględniającą najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata,
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
- udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej, szczególnie praktyczna znajomość metodyki badań w zakresie biochemii oraz biologii molekularnej;
-udokumentowane doświadczenie dydaktyczne pozwalające na samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych z biochemii klinicznej i biologii molekularnej;
udokumentowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi,
- dokument poświadczający znajomość języka angielskiego,
- opinię Kierownika Zakładu  w/w jednostki, a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego,
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu,
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.    

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  31 lipca 2017r. 
/decyduje data wpływu do UJ CM/
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  31 października 2017r.

         Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy  dla   potrzeb   niezbędnych  do   realizacji   procesu   rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922).

 


Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Data aktualizacji:  06.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót