Program PACE: Kroki do sukcesu


W Polsce i na świecie obserwuje się stopniowe zwiększanie liczby osób starszych w społeczeństwie oraz wydłużanie się oczekiwanej długości życia. Następstwem tych zmian demograficznych jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej opieki (także instytucjonalnej) dla osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych w placówkach opiekuńczych. Odpowiedzią na te potrzeby jest program PACE: Kroki do sukcesu - nowy model szkolenia skierowany do pracowników takich właśnie placówek.

 

Program PACE: Kroki do sukcesu powstał na bazie programu "Route to Success" (Droga do sukcesu) opracowanego w Wielkiej Brytanii w ramach "End of Life Care Programme" (Opieka nad osobami u kresu życia), mającego pomóc pracownikom placówek opiekuńczych w zapewnieniu starszym, schorowanym osobom wysokiej jakości opieki (paliatywnej) w ostatniej fazie życia.

Aby lepiej zrozumieć, czym jest program, przygotowaliśmy niniejszy podręcznik, w którym przedstawiamy krok po kroku, jak należy go wdrożyć - czytamy we wstępie.

Prezentowany w książce program został pilotażowo wdrożony i oceniony w 78 placówkach w 7 krajach europejskich (w ramach badania nr 2). W Polsce do badania zaproszono osiem DPS-ów oraz zatrudnionych w nich pracowników. W czterech wdrożono program szkoleniowcy, a pozostałe cztery stanowiły grupę kontrolną. W każdej placówce objętej programem za realizację szkoleń odpowiedzialny był Koordynator PACE (jeden lub kilku), wytypowany spośród załogi placówki oraz zewnętrzny Trener PACE.

(...) Program PACE: "Kroki do sukcesu" stwarza podstawy do prowadzenia dobrej, spójnej opieki paliatywnej, w tym opieki u kresu życia nad osobami przebywającymi w placówkach opiekuńczych - pisze prof. Philip Larkin, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej (EAPC). I dalej: Prezentowany podręcznik zawiera wiele cennych uwag i wskazówek, umożliwiających zapewnienie dobrej opieki paliatywnej (...). Proponowana tutaj strategia koncentruje się na dobrze skoordynowanej zespołowej opiece nad mieszkańcem, włączającej zarówno pracowników placówki opiekuńczej, jak i spoza niej, oraz samego mieszkańca i jego bliskich (…). Podsumowując, można stwierdzić, że Program PACE: "Kroki do sukcesu" i prezentowany podręcznik przypominają nam, że opieka paliatywna i opieka u kresu życia sprowadzają się do robienia właściwych rzeczy we właściwym czasie u właściwej - konkretnej osoby. Europejskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej miało zaszczyt współpracować z europejskimi ekspertami zaangażowanymi w projekt PACE. Patrzyliśmy, jak z biegiem czasu tak ważne działania podejmowane w ramach projektu PACE rozwijają się i nabierają kształtów. Jesteśmy przekonani, że w rezultacie projektu te wysiłki przyczynią się do wypracowania możliwie najwyższych standardów troski nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych w Europie - standardów odpowiadających potrzebom mieszkańców tych placówek w zakresie opieki paliatywnej i opieki u kresu życia, standardów dostosowanych do specyficznych dla poszczególnych krajów potrzeb i odpowiadających na zmieniające się wyzwania związane z koniecznością rozwoju i zapewnienie opieki paliatywnej osobom starszym. Wdrożenie tego programu w konkretnych placówkach opiekuńczych może przyczynić się do szerszego spojrzenia na osoby starsze, jak również znacząco poprawić działania podejmowane w codziennej praktyce.

Prezentowany podręcznik powstał w ramach projektu PACE: "Porównanie efektywności opieki paliatywnej nad osobami starszymi w placówkach opieki długoterminowej w Europie" (ang. Comparing the effectiveness of PAlliative Care for Elderly people in long-term care facilities in Europe), finansowanego z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 (umowa grantowa nr 603111), realizowanego w latach 2014-2019.

Podręcznik w polskiej wersji językowej można pobrać za darmo ze strony Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM.

Sheila Payne, Katherine Froggatt, Elley Sowerby, Danni Collingridge Moore, Jo Hockley, Marika Kylänen,Mariska Oosterveld-Vlug, Sophie Pautex, Katarzyna Szczerbińska, Nele Van Den Noortgate i Lieve Van den Block, Program PACE: Kroki do sukcesu. Sześć kroków wdrażania wysokiego standardu opieki paliatywnej w placówkach opiekuńczych. Podręcznik, Kraków 2019

 
POLECAMY RÓWNIEŻ