Trzej naukowcy UJ CM odebrali akty nominacyjne w Pałacu Prezydenckim


W Pałacu Prezydenckim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazło się trzech naukowców z UJ CM.


Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

20 kwietnia akty nominacyjne odebrali:

  • prof. Joanna Pera z Katedry Neurologii WL UJ CM,
  • prof. Wojciech Jurczak z Katedry Hematologii WL UJ CM,
  • prof. Bogdan Solnica z Katedry Biochemii Klinicznej WL UJ CM.

Data publikacji: 21.04.2017Powrót