Administracja UJ CM

Inspektorat BHP


Dział merytorycznie podlega Kanclerzowi UJ

ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
tel.: 12 422 06 44 wew. 30
fax: 12 422 06 44 wew. 31
email: bhp.cm@uj.edu.pl
www.bhp.cm.uj.edu.pl


Inspektorat BHP jest komórką organizacyjną działającą w imieniu pracodawcy w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz.704 z 1997 z późn. zm.).

Do zakresu działań Inspektoratu BHP UJ należy:

1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
2. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propozycji działań naprawczych,
3. Udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju z  względnieniem poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w UJ CM,
4. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach badawczych i doświadczalnych, z zachowaniem wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
6. Udział w opracowaniu regulaminu pracy, wewnętrznych zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
7. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
8. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu przedsięwzięć profilaktycznych, a także kontrola realizacji tych przedsięwzięć,
9. Prowadzenie rejestrów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
10. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
11. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp pracowników UJ CM wg obowiązującego programu szkolenia dla nowo przyjmowanych pracowników,
12. Współpraca z organami zewnętrznymi sprawującymi nadzór nad warunkami pracy: PIP, PIS, PSP, UDT,
13. Współpraca z jednostkami wewnętrznymi UJ CM,
14. Udział w pracach Komisji BHP działającej w UJ CM,
15. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
16. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do badania środowiska pracy,
17. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktykę zdrowotną nad pracownikami oraz ze społeczną inspekcją pracy, a także z zakładowymi organizacjami związkowymi,
18. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Koordynator BHP w UJ CM

mgr inż. Zdzisław Nocuń
e-mail: zdzislaw.nocun@uj.edu.pl

Piotr Cholewa
e-mail: p.cholewa@uj.edu.pl
pokój nr 206
Józefa Wątorek
e-mail: jozefa.watorek@uj.edu.pl
pokój nr 206
mgr inż. Monika Wierzbicka-Kania
e-mail: monika.wierzbicka@uj.edu.pl
pokój nr 206

Powrót