Administracja UJ CM

Zespół Radców Prawnych CM


Dział merytorycznie podlega Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 421 10 41
fax: 12 421 10 41
email: zrpcm@cm-uj.krakow.pl
www.zrp.cm-uj.krakow.pl


Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy obsługa prawna wszystkich jednostek organizacyjnych Collegium Medicum.

<u>Do zadań Zespołu należy w szczególności:</u><br>
1) świadczenie pomocy prawnej władzom CM, w tym: sporządzanie pisemnych opinii prawnych, udzielanie ustnych informacji, porad i konsultacji prawnych związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością CM;
2) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa umów i porozumień zawieranych przez CM;
3) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych;
4) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wzorów umów i pism urzędowych;
5) zastępowanie CM przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz w postępowaniach: administracyjnych, egzekucyjnych, arbitrażowych, polubownych, z zakresu Prawa zamówień publicznych – przed innymi organami orzekającymi, a także przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich i Komisją Majątkową;
6) przygotowywanie dokumentów sądowych (akt spraw) i pism procesowych;
7) zabezpieczenie roszczeń CM w stosunku do dłużników, poprzez występowanie na drogę postępowania sądowego w oparciu o wnioski, materiały i dokumenty przedłożone przez właściwe rzeczowo jednostki i komórki organizacyjne, w terminie zapobiegającym ich przedawnieniu;
8) dochodzenie należności przypadających CM oraz sprawowanie nadzoru nad wszczętym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym prawomocnie zasądzonych należności na rzecz CM;
9) świadczenie pomocy prawnej oraz opiniowanie wzorów umów i umów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych;
10) prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami CM, w szczególności regulacja stanów prawnych, nabywanie, zbywanie, zamiana, obciążanie, oddawanie w najem oraz dzierżawę, przeprowadzanie przetargów, uzyskiwanie decyzji wyrażających zgodę na rozporządzanie nimi;
11) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa umów, wewnętrznych aktów prawnych i pism urzędowych, wynikających z pełnienia funkcji podmiotu tworzącego wobec uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej;
12) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wniosków o umorzenie należności lub o spisanie w straty składników majątkowych CM;
13) wydawanie raz na kwartał komunikatu prawnego zawierającego informację o istotnych aktach prawnych związanych z działalnością CM.

Koordynator Zespołu Radców Prawnych CM

mgr Katarzyna Bąbaś
e-mail: kbabas@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 421 10 41, 12 370 4 368
fax: 12 421 10 41
św. Anny 12
pokój nr 22

mgr Bogusława Adamczyk
e-mail: boguslawa.adamczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 422 54 44, 12 422 04 11 w. 327
fax: 12 422 54 44
św. Anny 12
pokój nr 7
mgr Aleksandra Jach-Balicka
e-mail: aleksandra.jach@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 421 10 41, 12 370 4 368
fax: 12 421 10 41
św. Anny 12
pokój nr 22
mgr Ilona Malik
e-mail: ilona.malik@uj.edu.pl
tel.: 12 421 10 41, 12 370 4 368
fax: 12 421 10 41
św. Anny 12
pokój nr 22
mgr Joanna Siejka
e-mail: joanna.siejka@uj.edu.pl
tel.: 12 421 10 41, 370 43 68
św. Anny 12
pokój nr 22
mgr Anna Kruk
e-mail: anna.m.kruk@uj.edu.pl
tel.: 12 421 10 41, 12 370 43 68
św. Anny 12
pokój nr 22
mgr Ewa Bielecka
e-mail: ewa.bielecka@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 619 96 09
fax: 12 619 96 09
Grzegórzecka 20
pokój nr 325
mgr Małgorzata Kozłowska-Kłęk
e-mail: malgorzata.kozlowska-klek@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 09
fax: 12 619 96 09
Grzegórzecka 20
pokój nr 325
mgr Bartłomiej Pelikan-Krupiński
e-mail: bartlomiej.pelikan-krupinski@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 789
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 210
mgr Agnieszka Pszon
e-mail: agnieszka.pszon@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 847
Grzegórzecka 20
pokój nr 329
mgr Beata Szostak-Wilczyńska
e-mail: beata.szostak-wilczynska@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 09
fax: 12 619 96 09
Grzegórzecka 20
pokój nr 325
mgr Michał Pietruszka
e-mail: michal.pietruszka@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 09
fax: 12 619 96 09
Grzegórzecka 20
pokój nr 326
mgr Ewa Kuca
e-mail: ewa.kuca@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 09
fax: 12 619 96 09
Grzegórzecka 20
pokój nr 326
mgr Ewa Daros
e-mail: ewa.daros@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 09
fax: 12 619 96 09
Grzegórzecka 20
pokój nr 326

Powrót