Administracja UJ CM

Dział Zaopatrzenia


Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 4332 751
fax: 12 4332 750
email: dz@cm-uj.krakow.pl


Do zakresu działania Działu Zaopatrzenia, należy:

1) dokonywanie zakupów na rynkach krajowych i zagranicznych na podstawie wniosków składanych przez jednostki organizacyjne UJ CM po decyzji Działu Zamówień Publicznych CM odnośnie trybu ich realizacji; Dział Zaopatrzenia realizuje dostawy towarów zarówno niepodlegające ustawie - Prawo zamówień publicznych, jak i po przeprowadzeniu postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) prowadzenie korespondencji związanej z realizacją zakupów, negocjowanie cen, terminów i innych warunków handlowych z kluczowymi kontrahentami, terminowy odbiór dokumentów dotyczących zakupów, sprawdzanie zgodności przesyłki ze specyfikacją zamówienia oraz realizacja reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczących realizowanych zakupów;
3) prowadzenie konsultacji w zakresie prawidłowości wypełniania wniosków kierowanych do Działu Zamówień Publicznych CM oraz sprawdzanie wniosków pod względem kompletności danych istotnych przy realizacji zakupu;
4) wystawianie druków OT na przyjęcie środka trwałego;
5) sporządzanie deklaracji obrotu towarowego wewnątrz wspólnoty EU-INTRASTAT zamawianych towarów.

p.o. Kierownik Działu

mgr Anna Szczekocka-Jarosz
e-mail: anna.szczekocka-jarosz@uj.edu.pl

Jednostki podległe:


Sekcja Aparatury

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 433 27 34
fax: 12 433 27 34
email: dzaparat@cm-uj.krakow.pl
www.aparatura.cm-uj.krakow.pl


Do zakresu działania Sekcji Aparatury należy zaopatrywanie jednostek UJ CM w sprzęt komputerowy, aparaturę naukowo-badawczą, urządzenia laboratoryjne, sprzęt medyczny, pozostałe urządzenia oraz prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką aparaturą, sprzętem naukowo-badawczym, dydaktycznym i diagnostyczno-leczniczym należący do jednostek UJ CM.
Do zadań Sekcji Aparatury w szczególności należy:
1) kompleksowa realizacja zakupów aparatury, w tym zapewnienie jej montażu i uruchomienia;
2) prowadzenie postępowań ofertowych dotyczących zakupu aparatury i składanie zamówień u dostawców krajowych i zagranicznych;
3) przygotowanie dokumentów do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu uzyskania zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu komputerowego z zerową stawką podatku VAT.

Kierownik Sekcji

mgr Robert Birgiel
e-mail: robert.birgiel@uj.edu.pl
tel.: (12) 433 27 33
fax: (12) 433 27 34
Grzegórzecka 20
pokój nr 325

mgr Anna Bąk
e-mail: hanna.bak@uj.edu.pl
tel.: 12 4332773
Grzegórzecka 20
pokój nr 326
mgr inż. Piotr Grzybowski
e-mail: piotr.grzybowski@uj.edu.pl
tel.: 12 4332734
Grzegórzecka 20
pokój nr 307
mgr inż. Sylwia Kalita
e-mail: sylwia.kalita@uj.edu.pl
tel.: 12 4332735
fax: 12 46332736
pokój nr 308
Mirosława Słowik
e-mail: miroslawa.slowik@uj.edu.pl
tel.: 012 4332734
fax: 012 4332734
Grzegórzecka 20
pokój nr 307
mgr inż. Ewelina Ogorzałek
e-mail: ewelina.ogorzalek@uj.edu.pl
tel.: 12 4332773
fax: 012 4332734
Grzegórzecka 20
pokój nr 326
dr Gabriela Kania
e-mail: gabriela.kania@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 35
pokój nr 308
mgr inż. Marcin Stolarczyk
e-mail: marcin.stolarczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 4332736
pokój nr 316

Zespół Wsparcia Technicznego

ul. Kopernika 19e,


Do zadań Zespołu Wsparcia Technicznego należy w szczególności:
1) wykonywanie konserwacji na napraw aparatury będącej własnością UJ CM lub zlecanie tych prac zewnętrznym serwisom specjalistycznym, a także zakup zakup części zamiennych do bieżących napraw;
2) nadzór nad stanem technicznym aparatury należącym do UJ CM;
3) wydawanie opinii o stanie technicznym urządzeń;
4) obsługa sprzętu audiowizualnego;
5) wsparcie techniczne przy realizacji zakupów.

Kierownik Zespołu

mgr inż. Dominik Mateszew
e-mail: dominik.mateszew@uj.edu.pl
tel.: (12) 424 72 19
ul. Kopernika 19e
pokój nr

inż. Grzegorz Jurgowian
e-mail: grzegorz.jurgowian@uj.edu.pl

Sekcja Zakupów

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków


Do zakresu działań Sekcji Zakupów należy zaopatrywanie jednostek UJ CM w asortyment niezbędny zarówno do realizacji ich zadań statutowych, jak i do prowadzenia działalności finansowanej ze źródeł zewnętrznych, w tym w: odczynniki chemiczne, materiały i pomoce laboratoryjne, zwierzęta laboratoryjne, meble, materiały budowlane, elektryczne, wod.-kan., środki czystości, materiały biurowe i inne.
Do zadań Sekcji Zakupów należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań ofertowych i składanie zamówień u dostawców krajowych i zagranicznych zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych jednostek UJ CM oraz obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych;
2) prowadzenie magazynu CM, w tym dokonywanie okresowych kontroli i pełnienie nadzoru nad warunkami magazynowania i stanem zapasów;
3) opracowywanie okresowych wykazów materiałów zbędnych i niepełnowartościowych znajdujących się w magazynie CM.

Kierownik Sekcji

mgr Magdalena Mikołajczyk
e-mail: m.mikolajczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 752
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 213

Iwona Bańka
e-mail: iwona.banka@uj.edu.pl
Krzysztof Daniec
e-mail: krzysztof.daniec@uj.edu.pl
tel.: 12 421 35 13
fax: 12 421 35 13
Kopernika 19C
pokój nr Magazyn UJCM
mgr Dominika Domanus
e-mail: dominika.worytkiewicz@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 757
fax: 012 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 214
mgr Katarzyna Janczarska
e-mail: katarzyna.janczarska@uj.edu.pl
tel.: 012 4332 744
fax: 012 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 315
lic. Agnieszka Krawczyk
e-mail: agnieszka.i.krawczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 757
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 214
Małgorzata Marmon
e-mail: malgorzata.marmon@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 749
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 315
Krystyna Noworyta
e-mail: krystyna.noworyta@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 751
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 213
mgr inż. Katarzyna Syguła
e-mail: katarzyna.1.czekaj@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 748
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 215
mgr Anna Zyśk
e-mail: anna.zysk@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 753
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 215

Powrót